วิธีตรวจสอบขอคืนภาษี จากกรมสรรพากร คลิกเดียวรู้เลย

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

เช็คเลยวิธีขอคืนภาษี และตรวจสอบข้อมูลคืนภาษี กับกรมสรรพากร หลังยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 เงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับปีภาษี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 8 เม.ย. 2565

กรมสรรพากร ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่จะขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2564 ที่มีกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 พร้อมขอคืนเงินภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ที่ www.rd.go.thโดยได้เตรียมช่องทางในการคืนเงินภาษีให้ ดังนี้

 

1) การคืนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก กรมสรรพากรจะทำการโอนเงินภาษีที่ได้อนุมัติคืนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ สำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชนกับบัญชีเงินฝากธนาคาร และได้แจ้งความประสงค์ขอรับเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าว ซึ่งเป็นช่องทางที่ผู้ขอคืนภาษีเกินกว่า 90% เลือกใช้บริการในปีภาษีที่ผ่านมา

 

2) การคืนเงินผ่านสาขา บมจ.ธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กรณีผู้ขอคืนเงินภาษีไม่ประสงค์รับเงินภาษีคืนด้วยการโอนเงินภาษีคืนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ กรมสรรพากรจะออกหนังสือแจ้งคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ค.21) เป็นหลักฐานเพื่อนำไปติดต่อรับเงินคืนที่สาขาธนาคารธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

 

3) การคืนเงินสำหรับผู้ขอคืนที่ไม่สามารถลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก กรณี ชาวต่างชาติ ห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล วิสาหกิจชุมชน และกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง กรมสรรพากรจะออกหนังสือ ค.21 (หนังสือแจ้งคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา) พร้อมเช็ค โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่บนแบบแสดงรายการให้ผู้ขอคืน เพื่อนำไปเข้าบัญชีเงินฝากที่สาขาธนาคารเท่านั้น

 

สำหรับผู้ขอคืนที่ได้รับ ค.21 ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2565 ที่ยังไม่ได้ขอคืนเงินที่สาขาธนาคาร และ ค.21 หมดอายุ ให้ยื่นคำร้องขอออกเช็คคืนภาษีที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ กรมสรรพากรจะออก ค.21 ฉบับใหม่พร้อมเช็คและจัดส่งทางไปรษณีย์ให้ผู้ขอคืนต่อไป

ทางลัดตรวจสอบข้อมูลการขอคืนเงินภาษี

 

หลังจากยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 พร้อมยื่นขอคืนภาษี สามารถตรวจสอบสถานะ “คืนเงินภาษี” หรือสอบถามข้อมูลการขอคืน ได้ตาม 3 ช่องทางดังนี้

ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร http://www.rd.go.th คลิกเมนู “สอบถามการขอคืนภาษี” หรือเข้าเมนูลัด คลิกที่นี่ (กรณียื่นแบบฯ กระดาษ สามารถตรวจสอบได้ภายหลังจากวันที่ยื่นแบบฯ แล้ว 1 วัน )
ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร (RD Call Center) : 1161
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตามภูมิลำเนาที่ปรากฏตามการยื่นแบบ

อ้างอิง
https://www.thansettakij.com/money_market